Obowiązek używania maseczek

Od dziś na terenie całej Polski obowiązuje konieczność zakrywania ust i nosa. Zachęcamy mieszkańców powiatu tarnogórskiego do zapoznania się z najważniejszymi założeniami rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych.

Obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki obowiązuje od dnia 16 kwietnia 2020 roku aż do odwołania. Z maseczek musimy korzystać w środkach publicznego transportu zbiorowego, w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie, oraz w miejscach ogólnodostępnych takich jak:

 • drogi i place,
 • zakłady pracy i budynki użyteczności publicznej przeznaczone na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
 • obiekty handlowe i usługowe oraz targowiska (stragany),
 • nieruchomości wspólne

Obowiązku zakrywania ust i nosa nie stosuje się w przypadku:

 • pojazdu samochodowego, w którym przebywa lub porusza się 1 osoba albo 1 osoba z dzieckiem, do ukończenia 4. roku życia,
 • dziecka do ukończenia 4. roku życia,
 • osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia,
 • osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów,
 • kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli zapewnione jest oddzielenie kierującego od przewożonych osób,
 • duchownego sprawującego kult religijny,
 • żołnierzy wykonujących zadania służbowe.

Osoba wykonująca czynności zawodowe w obiektach handlowych lub usługowych lub w placówkach handlowych lub usługowych może w czasie wykonywania tych czynności zawodowych zakrywać usta i nos przy pomocy przyłbicy, jeżeli wszystkie stanowiska kasowe lub miejsca prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług w danym obiekcie lub placówce są oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.

Rozporządzenie nakłada obowiązek odkrycia ust i nosa na żądanie: organów uprawnionych w przypadku legitymowania danej osoby w celu ustalenia jej tożsamości; innej osoby w związku ze świadczeniem przez nią usług lub wykonywaniem czynności zawodowych lub służbowych, w tym w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości.

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią rozporządzenia, która znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/rozporzadzenie-rady-ministrow-ws-obowiazku-zakrywania-ust-i-nosa-w-miejscach-publicznych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *