Działalność

Tarnogórskie Stowarzyszenie Obywatelskie podejmuje działania na terenie Powiatu Tarnogórskiego. Działania podejmowane są wokół ściśle określonych i zapisanych w statucie Stowarzyszenia obszarów. Obszarem działalności TSO jest teren Powiatu Tarnogórskiego składający się na 9 gmin: Tarnowskie Góry, Kalety, Miasteczko Śląskie, Radzionków, Krupski Młyn, Ożarowice, Świerklaniec, Tworóg oraz Zbrosławice. Działalność Stowarzyszenia skupia się na podejmowaniu inicjatyw w ramach 16 obszarów:

 • Identyfikacja problemów lokalnych społeczności i różnych środowisk oraz udzielanie im wsparcia w ich rozwiązywaniu poprzez tworzenie koncepcji ich rozwiązywania, promowanie praktyk konsultacji społecznych i współpracę z władzami miasta odnośnie działań inwestycyjnych istotnych dla społeczności lokalnych i środowisk społecznych.
 • Działalność na rzecz wzrostu aktywności społecznej mieszkańców i budowania społeczeństwa obywatelskiego poprzez pobudzanie i wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych.
 • Wspieranie inicjatyw społecznych w działaniach na rzecz dobra publicznego oraz osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym w szczególności kobiet, dzieci, młodzieży, niepełnosprawnych, seniorów i bezrobotnych.
 • Działalność na rzecz poprawy warunków zamieszkiwania w powiecie tarnogórskim, integracja mieszkańców i budowanie dobrych relacji między nimi.
 • Podejmowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości lokalnej.
 • Wspieranie edukacji ekologicznej, aktywności proekologicznej mieszkańców oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego powiatu tarnogórskiego.
 • Wspieranie intelektualne i organizacyjne społeczności powiatu tarnogórskiego.
 • Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz ochrony zdrowia.
 • Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, sportowych, społecznych, gospodarczych mających na celu rozwój i promocję powiatu tarnogórskiego.
 • Działalność oświatowa i edukacyjna, w tym upowszechnienie dostępu do Internetu.
 • Działalność na rzecz poszanowania dziedzictwa historycznego i kulturowego.
 • Propagowanie racjonalnej polityki finansowej regionu.
 • Organizacja szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla mieszkańców powiatu tarnogórskiego.
 • Promocja zdrowego stylu życia.
 • Prowadzenie działalności badawczej oraz naukowej.
 • Zabieganie o pozyskiwanie środków finansowych, rzeczowych i innych, na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

Wierzymy, że Samorząd nie jest “Nasz”, “Wasz”, czy “Ich”. Samorząd nie powinien być też “kółkiem wzajemnej adoracji” walczącym między sobą o wpływy. Samorząd to przede wszystkim administracja publiczna, która powinna pracować z należytą troską na rzecz Wszystkich mieszkańców – nie pomijając i nie wykluczając nikogo. Dlatego ważnym elementem istnienia TSO jest podejmowanie działań strażniczych w sferze kontroli społecznej administracji publicznej. Działalność ta, realizowana jest poprzez inicjatywy podejmowane w sytuacjach gdy decyzje zapadające na poszczególnych szczeblach władzy samorządowej uznawane są za szkodliwe społecznie.

Powszechny dostęp do informacji publicznej

Uważamy, że każdy obywatel ma równe prawo do dostępu do informacji publicznej, a działalność władzy powinna być transparentna. Obywatele powinni mieć więc realne prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. TSO promuje ideę równego dostępu do informacji publicznej „na żądanie”. Działania TSO zmierzają do przekonania administracji publicznej do prowadzenia otwartej polityki komunikacyjnej. Postulujemy regularne upublicznianie istotnych dla mieszkańców dokumentów i informacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

Promocja idei konsultacji społecznych

Jesteśmy przekonani, że władza samorządowa nie może ignorować głosu mieszkańców. Mieszkańcy są bowiem bezpośrednimi i pośrednimi beneficjentami decyzji przez nią podejmowanych (zarówno pozytywnych jak i negatywnych). Oznacza to, że nie można pomijać ich głosu w sprawach, które bezpośrednio ich dotyczą. Promujemy więc ideę konsultacji społecznych jako sposobu uzyskiwania opinii oraz stanowisk od instytucji i osób, których dotkną skutki działań administracji. Chcemy, aby władza poddawała pod dyskusję kontrowersyjne i budzące niepokój wśród mieszkańców decyzje np. w sprawach wycinek drzew.